اقتصادي معلومات

ٖد ویب پا ofې ټول مادي او رواني ملکیت حق د طلوع آفتاب د لوړو زده کړو انسټیټیوټ پورې اړه لري او د دې مینځپانګې کارول د سرچینې په ذکر کولو سره محدود نديد ویب پا ofې ټول مادي او رواني ملکیت حق د طلوع آفتاب د لوړو زده کړو انسټیټیوټ پورې اړه لري او د دې مینځپانګې کارول د سرچینې په ذکر کولو سره محدود نديد ویب پا ofې ټول مادي او رواني ملکیت حق د طلوع آفتاب د لوړو زده کړو انسټیټیوټ پورې اړه لري او د دې مینځپانګې کارول د سرچینې په ذکر کولو سره محدود نديد ویب پا ofې ټول مادي او رواني ملکیت حق د طلوع آفتاب د لوړو زده کړو انسټیټیوټ پورې اړه لري او د دې مینځپانګې کارول د سرچینې په ذکر کولو سره محدود ندي