پیام معاونیت علمی

پیام معاون علمی تدریسی موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب

پیشرفت و توسعه سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، آگاهی از تحوالت را ضروری ساخته است با توجه به پشرفت و توسعه سریع در جهان امروز و تغییرات پرشتاب محیطی، نیاز به برنامهریزی های مناسب و علماّ تنظیم شده و این راهبرد به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است. برنامه ریزی استراتژیک با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان، فرصت ها و تهدیدهای محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی را شناسایی می کند و با در نظر داشتن دیدگاه وسیع و ماموریت سازمان، اهداف بلند مدت برای سازمان ترسیم می کند انتخاب استراتژی هایی که با تکیه بر قوت ها و بهره گیری از فرصت ها، ضعف ها را از بین برده و از تهدیدها پرهیز کند تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیت سازمان در میدان رقابت شود.

این مجموعه تحت عنوان پلان استراتیژیک موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب نهایی شده که حاصل بازنگری های واقع بینانه علمی توسط تعدادی از اساتید و کارمندان مسلکی موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب از وضعیت تحصیلات عالی موسسه بوده، که در نتیجه ارزیابی ها و مطالعات دقیق تهیه گردیده است.

یکی از مواردی که می تواند برای رفع مشکلات در جامعه ما کمک نماید، ایجاد موسسات تحصیلی به سویه عالی بوده که می تواند در بلند بردن سطح علمی جوانان کشور و کاهش سطح بیسوادی مردم، و عرضه نیروی بشری آموزش دیده و تحصیل کرده  به جامعه ما سودمند واقع می گردد، به همین اساس تدوین پلان استراتیژیک برای یک پوهنتون و یا مؤسسه تحصیلات عالی یک امر مهم تلقی می شود .

حمایت دولت از سکتور خصوصی و رشد استعداد های محصلان جوان از طریق این سکتور سویه علمی و تحصیلی در سطح عالی در کشور عزیز ما و منطقه قرار گیرد. و بعید نخواهد بود که با رشد ذهنی و فکری جوانان طبقه اناث و ذکور با بلند بردن سطح تحصیلات عالی شان جامعه را مجهز با داشتن کادر های علمی ساخته  وآینده کشور را محتاج  کادر های علمی خارجی همسایه ها و دیگر کشور ها نساخته و از این ناحیه ما خود کفا شده و از این به بعد محتاج نباشیم و این افتخاررا خودمان کسب نماییم.

موسسه تحصیلات عالی خصوصی طلوع آفتاب غرض آموزش نسل جوان کشور و عرضه نمودن آنها منحیث اشخاص مسلکی و تعیین سرنوشت برای آنها و در نهایت تامین رفاه مادی و سلامت معنوی آنان برای ادای دین در مقابل ما در وطن و التیام گذاشتن به گوشه ای از زخم های ناسور این وطن اساس گذاری شوند.

این نهاد متعهد به عرضه خدمات معیاری و اکادمیک برای دانش آموزان می باشد، تا بتواند دانش آموختگان ورزیده و کار فهم را مطابق به نیازمندی های روز به جامعه تقدیم نماید.

رهبری موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب باورمند است که برای تامین اهداف معیاری، اکادمیک و حصول کیفیت مستلزم برداشتن گام های مستمر و استوار در آموزش، تولید و توسعه علم و کاربردی ساختن آن می باشد که ایجاب می نماید تامنابع  سرشار مادی و معنوی بالای آن هزینه گردد.

موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب با کانون اعتبار دهی اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی که نهاد ها و پروگرام های موسسه را عندالموقع ارزیابی می نماید، همکاری همه جانبه نموده و هرگونه تسهیلات را فراهم می کند.

 این یک موسسه خصوصی بوده طبق قوانین و مقررات و لوایح در چوکات وزارت محترم تحصیلات عالی فعالیت می نماید.

با احترام

داکترمحمد خالد خبیری

معاون علمی تدریسی مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب