موارد انفکاک محصل

فصل سوم

انفکاک

     ماده شانزدهم:

انفکاک دونوع (موقت ودایمی ) است.

 1. انفکاک موقت حالتی است که محصل حق شمولیت مجدد وادامه تحصیل درهمان سمستررا بعد ازیک سال تعطیل دارا می باشد.
 2. انفکاک دایمی حالتی است که محصل نمی تواند به منظورادامه ی تحصیل دوباره شامل مؤسسه تحصیلات عالی شود.

ماده هفدهم:

 1. هرگاه براساس تکمیل نکردن نصاب 75 فیصدی حاضری از شمول درامتحان نهایی محروم گردند
 2. هرگاه یک محصل دریک سمستر اخطاردیده باشد ودرسمستربعدی ان قادربه پوره نمودن کریدیت های مطلوب به منظورارتقا به سمستربعدی نشده باشد، محصل ناکام همان سمسترباحفظ اخطارقبلی می تواند همان سمستررا درسال بعدی تعقیب نماید.
 3. هرگاه محصل درتمام امتحانات غایب باشد ناکام همان سمسترمحسوب می شود.
 4. هرگاه یک محصل درامتحان یکی ازمضامین به عوض محصل دیگری امتحان را سپری کند دراین صورت هردومحصل ناکام سمسترمحسوب می گردند.
 5. هرگاه محصل دریک ویاچند مضمونی که کمتر ازنصف کریدت های همان سمستر باشد قادر به اخذ نمره ی کامیابی نگردد، درهمان مضمون یامضامین ناکام محسوب می شود. مضامین مذکوردرتعطیلات تاهشت هفته معادل نصف کریدیت مضمون ویادرسمستر بعدی بارعایت تسلسل امتحان مضامین تکرار گرفته می شود.هرگاه به دلایل مختلف کورس های ضروری در تعطیلات دایر شده نتواند به خصوص برای محصلان که دریک یاچند مضمون عدم کریدیت بوده ودربیشتر ازنصف کریدیت های سمستر کامیاب باشند،نظربه خصوصیت مضمون سهولتهای معیین کارخانگی، کارمطابق محتوای مضمون فراهم می گردد.
 6. هرکاه محصل نصف کریدیت های یک سمسترراتکمیل نموده باشد اوسط نمرات امتحان ان بعد از تکمیل کریدیت های باقی مانده محاسبه می گردد.
 7. هرگاه محصل درتمام مضامین امتحان داده شده نمره کامیابی گرفته اما اوسط معینه را پوره نکرده باشد دران صورت برای پوره کردن اوسط نمرات مضمونی راکه دران کمترین نمره ی کامیابی را اخذ نموده دوباره امتحان میدهد (محصلان که دراثر ناکامی یاغیابت درامتحان به کورس معرفی گردیده اند وبعد ازتکمیل کورس درتمام مضامین موفق می گردند، ازاین امرمستثنی می باشند)درصورتی که بازهم اوسط معینه راپوره کرده نتواند به سمستربعدی ارتقانموده وبرعلاوه برایش اخطارداده می شود.
 1. هرگاه محصل دریک مضمون (به استثنای مضامین اختیاری وپوهنتون شمول) که برای باراول دران ناکام مانده برای باردوم نیزنمره ناکامی اخذ نماید تنها مضمون ناکام شده رادرسال اینده تعقیب می نماید برای ناکامان مضامین اختیاری وپوهنتون شمول سمستر،یک چانس دیگرطی حد اکثردوهفته بعد ازامتحان داده می شود.
 2. هرگاه محصل درطی مدت سه هفته از اغاز سمستربه منظورادامه تحصیل ثبت نام نکند.
 3. طبق طرزالعمل نظم ودسپلین مواجه به این حالت گردد.

ماده هژدهم :

محصلان ناکام یک سمسترالی آغازدوباره همان سمسترتعطیل می گردند.

ماده نزدهم:

محصل درحالات ذیل مواجه به انفکاک دایمی می گردد.

 1. هرگاه محصل به میل خود تقاضای انفکاک نموده وانفکاکش نهایی گردیده باشد.
 2. طبق طرزالعمل نظم ودسپلین مواجه به این حالت گردد.
 3. درحالتی که محصل نتواند دوره ی تحصیل چهارساله را درطی مدت 6 سال ودوره شش ساله را در طی مدت 9 سال تکمیل کند.
 4. درصورتیکه محصل به مؤسسه ی تحصیلی دیگری تبدیل شود.
 5. دومرتبه ناکام دربیشترازنصف کریدیت هادرعین سمستر شود.

ماده بيستم:

این طرزالعمل بعد ازتایید ( رئیس امنأ ) طلوع آفتاب ورئیس طلوع آفتاب  نافذ و قابل اجرا می باشد.