شرایط پذیرش

فصل اول

پذیرش

 

ماده اول:

این طرزالعمل به اساس حکم ماده«46» بند (1) فصل چهارم اساسنامه موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب به منظور هماهنگ سازی اجراات وایجاد نظم اصولی وشفافیت درامرپذیرش کاندیدان واجد شرایط شمول وضع گردیده است.

ماده دوم :

شرایط اشتراک درامتحان شمول

  1. ارایه سندفراغت ازصنف دوازدهم به تایید وزارت معارف.
  2. ارایه نمرات سه سال اخیرلیسه به تایید وزرات معارف.
  3. تکمیل فورمه های مربوط واخذکارت امتحان شمول قبل ازتدویرامتحان.
  4. مامورین دولتی می توانند، حداکثرتاسن «40» سالگی دراین مؤسسه شامل شوند.
  5. حصول کارت اشتراک درامتحان شمول .

 

ماده سوم :

کاندیدان بعداز سپری نمودن موفقانه امتحان شمول بحیث محصل موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب شناخته می شوند.

ماده چهارم:

پذیرش محصلان مطابق پلان پذیرش وگنجایش درپوهنحی های مورد نظرصورت می گیرد پلان پذیرش همه ساله توسط دیپارتمنت ها وپوهنحی ها با توجه به امکانات جذب محصلان جدید آماده می شود .

ماده پنجم :

امتحان شمول به اساس تصمیم هیئت امنأ ازجانب کمیته  امتحان شمول گرفته می شود.