معلومات حقوق

معرفی رشته حقوق

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در سال 1388 هجری شمسی در چوکات موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب، مطابق به معیارهای وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان جواز خود را دریافت نموده و به فعالیت آغاز نمود. این پوهنځی‌ یکی از کلیدی ترین پوهنځی های موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب به شمار می ‌رود. هدف و مقصد بنیادی آن تربیت و آموزش نسل جوان با نظرداشت کیفیت بلند و معیاری و تقدیم کادرهای علمی و تخصصی دربخش‌های حقوقی و علوم سیاسی در چارچوپ ارزشهای دینی و ملی می باشد؛ تا از یک سو، وطن عزیز ما افغانستان را از لحاظ کادر های تخصصی، متکی به خود گرداند و از سوی دیگر نسل جدید و آیندۀ ساز این سرزمین را در پیشرفت متوازن و به‌خصوص در توسعه اقتصادی، بهبود وضعیت اجتماعی، استقرار سیاسی، تأمین أمنیت و دسترسی به عدالت سهیم سازد. بناءً با این هدف والا و بزرگ پوهنځی حقوق و علوم سیاسی همواره در سعی و تلاش ‌است تا در موسسه بهتر بدرخشد. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در تشکیل خود اکنون دارای دو دیپارتمنت قضاء و څارنوالی و اداره و دیپلماسی میباشد. پوهنځی در دور نمای خود در نظر دارد تا در آینده دو دیپارتمنت دیگر را نیز ایجاد نماید. هردو دیپارتمنت هم زمان در چوکات این پوهنځی ایجاد گردیده اند، که در حال حاضر پوهنځی حقوق و علوم سیاسی در این دو دیپارتمنت، قضا و څارنوالی و اداره و دیپلماسی محصل دارد.
پوهنځی حقوق و علوم سیاسی همواره در سعی و تلاش است تا با نظر داشت معیارهای تعیین شده وزارت تحصیلات عالی در تربیت و پرورش محصلان با حمایت از دانش روز و تقویت مهارت های تخصصی و کاری نیازمند بازار کار را برطرف سازد. روی این اصل پوهنځی با داشتن زیر بناهای خوب استادان مجرب و ماهر، نصاب تحصیلی معیاری، کورس پالیسی های موثر، روش های تدریسی عصری، کاربرد تکنالوژی در روند تدریس و ارزیابی های موثر محصلان را در دوره تحصیلی لیسانس آموزش دهی می نماید. پوهنځی حقوق و علوم سیاسی مصمم است که با روحیه عالی وطنپرستی، تعهد خدمت برای جامعه افغانستان.
با در نظرداشت رکن های اساسی تحصیلات عالی که تدریس با کیفیت و تحقیق کاربردی و در نهایت با تربیت متخصصین بعد از فراغت بازدهی و ارایه خدمات مثمر و موثر در جامعه مصدر خدمت شده است. هدف اساسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی را تربیت و پرورش محصلان آراسته با دانش و مهارت های مسلکی برای جامعه و مرفوع ساختن نیازمندی های بازار کار تشکیل میدهد.