درباره دانشگاه

موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب معیاری ترین نهاد تحصیلی  راجستر شده وزارت تحصیلات عالی کشور با داشتن کادر علمی مجرب،نصاب و مفردات درسی معیاری مدون برابر با معیار های وزارت تحصیلات عالی کشور از اندیشه شخصی آقای غلام رسول (نبی زاده) موسس موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب، نشئت گرفت که از سرمایه شخصی موسس تمویل و اداره می شود.

همچنان آغاز این نهاد تحصیلی اولین بار با ایجاد نخستین لیسه خصوصی در افغانستان در سال 1385(بنام لیسه عالی خصوصی طلوع آفتاب) هسته گذاری گردید. سپس در مسیر انکشافی خویش توسعه یافت و در سال 1387 انستیتوت تعلیمات عالی طلوع آفتاب در وزارت معارف راجستر گردید، در سال 1389 موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب رسماً در وزارت تحصیلات عالی کشور ثبت و راجستر گردید. که رسماً فعالیت خویش را با سنجیده ترین میتود تحصیلی و کدر مجرب به زبان ملی و بین المللی در فاکولته های ( حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد وکمپیوتر ساینس) آغاز نمود.

اکنون موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب در پوهنحی های فوق الذکر دارای سه نمایندگی (دو نمایندگی در کابل و یک نمایندگی در خوست ) بوده که با داشتن بهترین کدر فعالیت می نماید .

اینک در سال 1392 اولین فارغین خویش را که در مدت چهار سال با منظم ترین و معیاری ترین  شرایط تحصیلی و داشتن کدر مجرب داخلی که با همبستگی اکادمیک همرای پوهنحی حقوق پوهنتون کابل و همکاری مستقیم استادان بنام این پوهنحی زمینه سازی گردیده است، تقدیم جامعه سر بلند افغانستان می نمایند.

مطابق پلان دراز مدت موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب جای دایم این موسسه تحصیلی در مساحت یک جریب زمین تعمیر جدید التاسس آن با معیاری ترین نقشه انجنیری در پنج منزل، واقع کارته نو کابل اعمار گردیده است، که دارای صنوف استندرد، پارکنگ وسیع و فضای سبز مناسب می‌باشد.