شرایط پذیرش

در هرسمستر بعداز ختم امتحانات کانکور و شمولیت محصل در پوهنځی  دلخواه که با گرفتن نمبرراجستریشن مشخص می گردد ؛ پروسه جمع آوری اسناد جدیدالشمولان از بخش داخله آغاز می گردد که دربرگیرنده اسناد ذیل است:‌

*  فورم ثبت نام شامل سوانح و تعهد نامه محصل

* کاپی تذکره (‌ خوانا باشد )

* شهادت نامه یا تصدیق رسمی فراغت ازمکتب

* پارچه امتحان کانکور( به شمول پارچه امتحان اختصاصی از فارغان صنوف 14 )‌

* فورم و اسناد تبدیلی

* عکس رنگه ( با کیفیت خوب و وضاحت کامل)

این اسناد برای مقاطع لیسانس و ماستری به صورت دایمی آرشیف می شود ؛ اما اسناد مربوط به پروگرام کوتاه مدت دیپلومه (زبان انگیسی)  حداکثربرای مدت دوسال ، اعتبارازتاریخ شمولیت قابل نگهداری می باشد.