مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب

ریاست پوهنحی کمپیوترساینس

دیدگاه و ماموریت

 

دیدگاه

دیدگاه ما فراهم آوری زمینه شناخت منطقوی به پوهنحی کمپیوترساینس منحیث رهبر در بخش تخنیک های کمپیوتری، کاوش استعداد های نهان در محصلان ، و آماده ساختن آنها جهت همساز کردن دانش نظری با دانش عملی بخاطر ایجاد جامعه دیجیتال.

ماموریت

ماموریت ما حصول برتری در تکنالوژی معاصر از طریق تجارب پیشرفته نظری ، تطبیق فرهنگ تحقیق و تولید فارغ التحصیلان با روحیه خیلی قوی مطابق به فرهنگ اصیل افغانی.

ارزش ها

       ارزش ها در یک دیپارتمنت رهنمود برای تصامیم ، فیصله ها و رفتار های آن را فراهم میسازد. ارزش های اساسی و مهم دیپارتمنت کمپیوترساینس قرار ذیل اند:

  1. دیجیتل سازی

پوهنحی کمپیوترساینس ارزش های مهم را با سطح رهبری پوهنتون در میان میگذارد تا در سطح پوهنحی دنیا دیجیتلی را ایجاد کند. ازلابراتوار گرفته تا حاضری محصلان، اعلانات و اعلان نتایج محصلان، اکثریت امورات این پوهنحی بگونه دیجیتل میباشد.

 

 

  1. آزادی اکادمیک

پوهنحی کمپیوترساینس برای محصلان خود زمینه ها و فرصت های مناسب را فراهم میسازد تا محصلان بتوانند با تشریک مساعی و اشتراک در کمیته ها و مناسبت ها بتوانند میتود ها و روش های محاسبوی در بخش های کاملا متفاوت تطبیق نمایند.

 

  1. آموزش از راه دور Distance Learning

پوهنحی کمپیوترساینس زمینه آموزش از راه دور را برای محصلان خویش با استفاده از امکانات دست داشته فراهم میسازد تا محصلان بتوانند از تجارب و دانش دیگر نهاد ها استفاده موثر نمایند.

 

  1. آموزش الکترونیکی E learning

پوهنحی کمپیوترساینس زمنیه استفاده از دانش الکترونیکی را برای محصلان و اساتید خویش در چوکات این پوهنحی با امکانات موجود فراهم ساخته تا محصلان بتوانند با استفاده از وب سایت پوهنحی لکچر نوت ها و مواد درسی خویش را بدست آورده و نیز دانش خویش را با دیگران شریک سازند.

  1. دانش و تعهد جهت موفقیت محصلان

پوهنحی کمپیوترساینس با ارائه دانش با کیفیت و نیاز مارکیت  موفقیت و استعداد محصلان را درمارکیت و جامعه دیجیتلی اشباع مینماید.

 

  1. مهارت های ارتباطی

با فراهم سازی سمینار ها و ورکشاپ ها محصلان را قادر ساخته تا بتوانند تخنیک های معلوماتی را بگونه موثر، واضیح هم شفاهی و هم نوشتاری ارائه نمایند.

 

  1. کارگروپی

پوهنحی کمپیوترساینس زمینه های مناسب را برای محصلان فراهم ساخته تا بتوانند بالای پروژه های مختلف بگونه گروپی کار و تطبیق نمایند.

 

  1. همبستگی

پوهنحی کمپیوترساینس با دید واضح و مشخص چگونگی راه رسیدن به تاثیرات استفاده از کمپیوتر را بگونه مسئولانه و اخلاقی آن به محصلان و از طریق آنها به جامعه و محیط شان میرساند.

  1. احترام متقابل

پوهنځی کمپیوتر ساینس اصول رعایت احترام متقابل در همه امورات را یکی از ارزش های کلیدی در تمام سطوح اداری و تدریسی این پوهنځی پنداشته و به تطبیق آن مبادرت میورزد.

 

  1. قانونمداری

پوهنحی کمپیوترساینس به قانونمداری و عدالت محوری با تأکید بر اخلاق حرفوی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مناسب، شایسته سالاری و دانایی محوری ارزش قائل میباشد.