موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب

معاونیت علمی

پوهنحی حقوق

دیدگاه وماموریت

دیدگاه

 

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی زمینه های بهتر آموزشی و مهارتی را از طریق تربیه کادر متخصص که نیازمندی های ملی، منطقوی و بین المللی را پاسخگو باشد مساعد می سازد.

ماموریت

 

پوهنځی حقوق و علوم سیاسی تربیه کادر های علمی مسلکی را که با معیار های تحصیلات عالی آراسته و مطابق خواست زمان و رفع نیازمندی های بازار کار باشد مهیا می سازد.