تبدیلی

فصل دوم

تبدیلی

 

ماده يازدهم:

تبدیلی درداخل مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب طبق اتی جوازدارد.

  • تبدیلی محصلان جدیدالشمول :

 

  1. تبدیلی محصلان ازیک دیپارتمنت به دیپارتمنت دیگر یاازیک پوهنحی به پوهنحی دیگرتابع شرایط زیراست:
  2. تقدیم درخواستی عنوانی رئیس و معاون علمی مؤسسه طلوع آفتاب.
  3. حصول موافقه دیپارتمنت یا پوهنحی هایی که ازآنها ودرآنها تبدیلی مدنظراست.
  4. پوره نمودن شرایط معیاری ونمره همان دیپارتمنت یا پوهنحی که تبدیلی درآن مطرح است.
  5. زمان این تبدیلی هادر هفته اول آغازسمستراست.
  6. درخواست های تبدیلی توسط یک کمیته خاص بررسی می شود.
  7. منظوری تبدیلی ازصلاحیت های رئیس مؤسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب است.
  • تبدیلی آن شمارمحصلانیکه یک یا دو سمسترصنف اول را مؤفقانه سپری نموده اند با تکمیل شرایط زیرصورت می گیرد.

 

  1. ارائه درخواستی عنوانی رئیس مؤسسه طلوع آفتاب.
  2. حصول موافقه پوهنحی هایی که ازآن ها ودرآن های تبدیلی مدنظر است.
  3. پوره نمودن نمره شمول همان سال تحصیلی پوهنحی که درآن تبدیلی مدنظراست.
  4. موجودیت حداقل 70 فیصد مشابهت میان مضامین پوهنحی هایی که ازآن ها ودرآن ها تبدیلی مدنظراست.
  5. درصورت موجودیت یک بارناکامی ، طبق طرزالعمل امتحانات به حیث ناکام یک ساله پذیرفته می شود.
  6. این تبدیلی ها توسط فورم با صلاحیت موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب صورت می گیرد که بعد از طی مراحل و مکتوب به پوهنحی های مربوط در موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب مورد اجرا می باشد.
  7. وقتی این تبدیلی هادررخصتی های میان دوسمسترمی باشد.
  8. صلاحیت منظوری این تبدیلی های مربوط به رئیس و معاون علمی مؤسسه عالی طلوع آفتاب می باشد.

 

ماده دوازدهم:

تمام تبدیلی های شامل این طرزالعمل ، صرف برای یکبارجوازدارد.

ماده سيزدهم:

تبدیلی محصلان صنف دوم وبالاترازآن ازیک دیپارتمنت به دیپارتمنت دیگرویاازیک پوهنحی به پوهنحی دیگرمجازنیست.

ماده چهاردهم:

تبدیلی محصلان به مؤسسات تحصیلات عالی دیگردرصورت تکمیل شرایط قانونی قانون تبدیلی های وزارت تحصیلات عالی، مؤسسه یی که درآن تبدیلی مدنظراست، به اساس موافقه ی دیپارتمنت های پوهنحی ها ورئیس های هردوموسسه ی تحصیلات عالی توسط فورم تبدیلی های وزارت تحصیلات عالی صورت می گیرد.

ماده پانزدهم :

درصورت تبدیلی تمام سوابق تحصیلی محصل به مؤسسه ی جدید انتقال می نماید.