بیوگرافی رئیس موسس

دكتور محمدهارون ستانکزی فرزندنصرالله ستانکزی یکی ازشخصیت های معروف علمی کشور میباشد

‎استادهارون ستانکزی درسال ۱۳۷۰دریک خانواده متدین وتحصیل کرده درشهرکابل چشم به جهان گشوده است ازآوان طفولیت بااستعدادسرشاری که داشت بیشترعلاقه منددرس وتعلیم بودتعلیمات ابتدایی خویش رادرلیسه عالی امانی سپری نموده وبادرنظرداشت ومحبت بیشتری که مقطع تحصیل داشت درسال ۱۳۸۹واردپوهنتون طبی کابل وهمچنان درموسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب مصروف فراگیری رشته تحصیلی حقوق وعلوم سیاسی گردیده ودرسال ۱۳۹۳بعدازفراغت ازدوره لیسانس برای ادامه تحصیلی درپوهنتون خاتم النبیین شامل برنامه ماستری گردیده وهمزمان درپوهنتون طبی کابل مصروف فراگیری علم طبیابت بوده ودرسال ۱۳۹۶ازبرنامه ماستری پوهنتون خاتم النبیین وبه سویه ماسترازبخش طبی کابل فارغ گردیدندموصوف درسال ۱۳۹۶شامل برنامه دکتریphd پوهنتون ملی تاجکستان گردیدومصروف تحصیلات دوکتورامیباشد.
‎وظایف قبلی دکترمحمدهارون ستانکزی:استادپوهنتون ،استقلال،سیدجمال الدین افغان،ریس نشرات رادیواستقلال،سردبیرهفته نامه ویار،مشاورحقوقی وزیرشهرسازی ،ووکیل مدافع بوده.
‎وظایف فعلی دکترمحمدهارون ستانکزی قرارزیل است:ریس عمومی پوهنتون طلوع آفتاب،
‎ استادپوهنتون طلوع آفتاب.
‎دکترمحمدهارون ستانکزی برعلاوه مکلفیت های همه جانبه وخدمات عام المنفعه تاحال به دست نشرسپردن وچاپ آثارذیل گردیده است:۱ قتل وانواع آن
‎۲ساده سازی قانون اساسی
‎۳ساده سازی کودجزا.
‎۴ساده سازی قانون اجاأت جزائی
‎۵قاموس اصطلاحات جزایی.میباشد.
‎همچنان آثاری که ازمحترم ستانکزی درجریان چاپ میباشندقرارذیل اند
‎۱ حقوق جزای عمومی مطابق کودجزا.
‎۲ حقوق جزای اختصاصی .
‎۳وکالت دفاع .
‎۴رهنمای ستاژقضأ.
‎۵ بررسی اعدام درقوانین افغانستان واسنادبین المللی