دانشجو کیست؟

دانشجویک کلمه ترکیبی است که از”دانش “بمعنی آگاهی ، فضل ودانائی وهمچنان پسوند “جو” بمعنی جستن و پژوهش کردن میباشد. یعنی دانشجوعبارت از شخص است که همواره درپی گمشده ای خودکه عبارت ازدانش وعلم است می باشد، تشنه ای که هیچ سیراب نمی شود،ولی هرقدم ، تشنگی ای بیش ازپیش راببارمیاورد، تنهاغریزه که ارضاع نمی شود، مسیرناتمام که اورا پایانی نیست دانش است ، رهروان این مسیرطولانی ویاهم می توان گفت پایان ناپذیر، دانشجومیباشد.

قشردانشجوبعنوان یک قشرروشن، متحرک، فعال وآگاه است که  درجامعه زیست           می نمایند. ووظایف ومسئولیت های زیادی دارد، ولی وظیفه اصلی آن چیست؟ فکرمیکنم که جواب رااین طورمطرح کنم، علم اندوزی وفراگیری علم رامیتوان بعنوان یکی ازمهمترین وظایف برشمرد، ودانشگاه بعنوان بسترخروشان وخلاق وجای بروزاستعداد های علمی وپژوهشی درنهایت ساختن متخصص است که چرخ علمی یک جامعه رابه حرکت میاورد.

اگردربرهه اززمان اقتصاد وپول محورپیشرفت وتوسعه بوده اکنون تولیدعلم ونیروی متخصص درتوسعه کشورمبنا قرارگرفته که دانشجوگردانندگان آن میباشد.

ظرفیت بالای مناسبات وتاثیرگذاری دانشجواست که میتوان زمینه ساز بسیاری ازتحولات، جهت دهی های سیاسی، اجتماعی، واقتصادی باشد داشتن نگاه آرمانی زمینه سازانتقاد سازنده ای است واین قشرباشعله ورساختن آتش درونی شبه کوه آتش فشان که انفجارمینمایند، ومانند ابریست که باهم یکجاشده باران که سیل آن خانه های تاریکی وجهل راویران خواهدکرد وهمواره تحول، دگرگونی وانقلاب رابوجودآورده که بوسیله آن قشردانشجوقشرهدفمند معرفی شده است  که دربسترمواج دانشگاه علم فرامیگیرد که بعدازفراغت وارد جامعه میشود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*